Charakteristika MZ z Vv

MATURITNÍ ZKOUŠKA z výtvarné výchovy

Maturitní zkouška z výtvarné výchovy je připravena jako kombinovaná forma maturitní zkoušky a má dvě části. První část je tvořena maturitní prací s obhajobou před zkušební maturitní komisí a druhou část tvoří ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

I. část
Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Žák obdrží zadání maturitní práce nejpozději do 30.11. 2011 a podpisem potvrdí jeho převzetí. V zadání maturitní práce jsou dva úkoly, podrobně specifikované včetně plánovaného harmonogramu konzultací. Žák vytvoří reklamní kampaň v linii sociální reklamy a prostorovou práci. K práci (reklamní kampaň a prostorová práce) žák vypracuje strukturovanou, písemnou obhajobu, která je východiskem pro obhajobu práce před zkušební maturitní komisí.

II. část
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Standardní průběh – žák si vylosuje 1 ze 30 otázek z dějin výtvarné kultury a má 15 minut na přípravu a 15 minut na ústní zkoušku. Během přípravy na zkoušku a zkoušky samotné má žák k dispozici obrazové materiály.

Hodnocení zkoušky

Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí se na výsledném hodnocení podílí 49 procenty, část ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 51 procenty. Je třeba uspět z každé dílčí části alespoň dostatečně, aby žák u MZ z výtvarné výchovy uspěl.