OBHAJOBA - struktura/PLAKÁT

Struktura obhajoby praktické maturitní práce – sociální reklamní kampaň plakát / návrh na billboard, inzerce

  1 Úvod
  Vymezení pojmu a tématu vybrané sociální kampaně

  1. 1 - téma/pojem a jeho rozbor

  1. 2 - cílová skupina

  1. 3 - základní vymezení organizace, která kampaň zaštiťuje / platí i pro smyšlenou

   

  2 Hlavní část – obhajoba
  2. 1 - teoretický rozbor vlastní práce (důvody použití formálních prostředků)

  tzn.: rozebrat slogan, vybrané výrazové prostředky, propojení s organizací, vizuální
  podobě (proč a jak)

  2. 2 - obrazová dokumentace – vývoj práce (od kreseb po fotografie, rukopisy, příklady

  jiných sloganů...)
  2. 3 - teoretický rozbor inzerce jako dalšího stupně reklamní kampaně
  2. 3. 1 - definice vybraného periodika a důvody výběru v závislosti na cílové skupině
  2. 3. 2 - formální zhodnocení použitých výrazových prostředků včetně samotného
  sdělení inzerce
  2. 3. 3 - ceny inzerce v daném periodiku a srovnání s cenami jiného periodika
   

  3 Závěr
  Závěrečné shrnutí, srovnání s obdobným typem již fungující kampaně
  3. 1 - vyzdvihnout vlastní pozitiva a přínos celé práce pro vybraný neziskový sektor
  3. 2 - sebekriticky nahlédnout úskalí nejen práce, ale i fungování kampaně...
  3. 3 - použitá literatura


  Předepsaný rozsah práce:
  - min. 2,5 normované strany (cca 30 řádků na str)

  - min. 3 obrazové přílohy

  PŘESNÉ DODRŽENÍ STRUKTURY OBHAJOBY (kapitoly, oddíly, pododdíly)!


Další poznámky k textové části obhajoby - maturitní práce:

Základní pravidla sazby textu

Vlastní text se píše obvykle na normalizované stránce formátu A4, která má obsahovat asi 30 řádek na stránku. U volných listů by měly být všechny okraje stejně široké, nejméně 2 cm.

 

Pro psaní vlastního textu volíme co nejčitelnější druh písma (font), obvykle některý patkový font vhodné velikosti (v editoru MS Word nejčastěji Times Roman, velikosti 12).

 

Nadpisy mohou být pro lepší odlišitelnost psány fontem bezpatkovým (např. Arial). Pokud je třeba některé části textu zvýraznit, používáme buď kursivu, písmo p r o l o ž e n é , tučné nebo VERZÁLKY; zásadně se nepoužívá podtrhávání slov a to ani u nadpisů (podtrhávání textu je pozůstatkem z doby psacích strojů).

 

Odborný text nemá být žádným „uměleckým“ dílem, ale střízlivým, dobře čitelným textem.

 

Vlastní text se skládá z odstavců, které se obvykle vyznačují odražením první řádky o několik

písmen či o pevně stanovenou mezeru, např. 0,5 cm doprava (vyznačování odstavců vynecháním

jedné řádky se používá jen v anglosaské literatuře).

Jednotlivé části textu se člení do kapitol, ty pak do oddílů a pododdílů. Kapitoly se číslují

průběžně, arabskými číslicemi (obsah, seznam zkratek, seznam literatury a rejstřík se za kapitoly

nepovažují). Jednotlivé oddíly (pododdíly) se číslují rovněž průběžně, s předřazením čísla kapitoly.

Za číslem kapitoly (oddílu resp. pododdílu) se tečka nepíše, např.

1 Kapitola

1.1 Oddíl

1.1.1 Pododdíl

1.1.2 Pododdíl

1.2 Oddíl

1.2.1 Pododdíl

 1. Pododdíl

   

  Není účelné vytvářet více než čtyři stupně dělení textu.

  Každá kapitola by měla začínat na nové stránce.


Stránky mají být číslovány průběžně, bez přerušení, arabskými číslicemi. Titulní list se započítává (je stránkou číslo jedna), ale číslice se na něj netiskne.


Ilustrace (grafy a obrázky) a tabulky mají být umístěny co nejblíže jejich první zmínce v textu.


Cituje-li se tabulka příliš vzdálená, je vhodné do závorky uvést číslo stránky, na které se vyskytuje.


Ilustrace a tabulky se číslují odděleně, postupně arabskými číslicemi s udáním zkratky pro obrázek

(Obr.) či tabulku (Tab.), za kterou se nepíše zkratka pro číslo (tedy vždy Obr. 3.17, nikoliv Obr. č. 3.17). Je vhodnější v každé kapitole používat zvláštní číslování s předřazením čísla příslušné kapitoly. Za číslem obrázku či tabulky musí být uveden podrobný popis ilustrace či tabulky včetně všech podmínek měření (legenda). Popis (legenda) musí být tzv. „samočtecí“, to znamená, že čtenář musí mít k dispozici všechny údaje, aby mohl správně pochopit údaje z obrázku či tabulky.

Čísla a legendy se u ilustrací uvádějí pod ilustrací, u tabulek nad tabulkou.


Psaní jednotlivých sazebních prvků, zkratek a dělení slov podléhá řadě pevně daných pravidel, z nichž některá jsou přímo dána pravidly českého pravopisu:

1. Předložky – jednohláskové neslabičné předložky (K, k, S, s, V, v, Z, z), slabičné (O, o, U, u) a spojky (I, i, A) nesmějí být osamoceně na konci řádky. Výjimku tvoří spojka a (pozor, ne verzálka A). U ostatních předložek jsou možné výjimky pouze v úzké sazbě (do 25 úhozů na řádku).

2. Zkratky slov, výrazů, akademických titulů apod. se používají jen u vžitých výrazů a většinou končí tečkou. Ta se sází těsně za zkratkou (aj., apod., atd., RNDr., DrSc., CSc., Ph.D.). Následuje-li za zkratkovou tečkou dvojtečka, sází se také bez mezery, přímo za tečku. Iniciálové zkratky (tj. zkratky z velkých počátečních písem spojených slov názvů, organizací a různých institucí) se sázejí verzálkami bez tečky (OSN, ČR, KNM).

3. Nižší číselné údaje se vyjadřují v sazbě slovně (dvě, třikrát). Výjimku tvoří pouze letopočty, data a spojení čísel se zkratkami (100 m, 50 mm).

4. Při psaní dat je den vždy vyjádřen arabskou číslicí, měsíc buď slovně (oddělen mezerou, 1. prosince 1999) nebo arabskou či římskou číslicí s tečkou bez mezer (1.12.1999, 1.XII.1999). Letopočet se zásadně sází bez vynechávání prvního dvojčíslí (1999; výjimku tvoří pouze určitá spojení – Brusel 68). Datum vyjádřené pouze čísly se nesmí dělit do dvou řádek.

5. Hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer (12.00 hodin). Sekundy se oddělují od minut dvojtečkou, desetiny sekund od celých sekund čárkou (19:26,3 min.).

6. Značky peněžních měn ($, £, ¥) se sázejí před číslo sumy je-li uvedeno s desetinným číslem nebo s desetinou čárkou a pomlčkou ($ 10,15). Uvádí-li se číslo celé, klade se značka měny až za číselné označení (100 $). Výjimkou je zkratka Kč sázená vždy až za číslo sumy.

7. Slova se dělí podle pravidel českého pravopisu. Dělí se jen slova víceslabičná a to hranicí slabik. Slova dvouslabičná se mohou dělit jen tehdy, má-li druhá část alespoň tři písmena. Dělit se nesmí v případě, že by na konci řádku zůstalo jediné písmeno (o-| pice). Dále se neoddělují: akademické tituly od jmen, číslice a jednotky (100-| km) a zkratky. Dělením nesmí vzniknout části nežádoucího či hanlivého významu (spisova-| tele, tlu-| močit).

 

Psaní členících znamének a různých značek podléhá těmto pravidlům:

1. Interpunkční znaménka (. , : ; ! ?) se sázejí těsně za poslední písmeno slova, bez mezery.

2. Uvozovky se sázejí těsně k výrazu nebo větě, které uvozují. V češtině se používají zásadně dolní a horní uvozovky („ “ nebo , ‘), případně uvozovky (» «), vždy jednotně v celém textu. V českém textu je nepřípustné užívat anglosaských uvozovek (‘ ’ nebo “ ”). V cizojazyčné sazbě je nutno dbát pravidel příslušného jazyka. Pokud je uvozena celá věta, sází se tečka před

uvozovku, v případě, že se uvozuje pouze jedno slovo nebo část věty, sází se interpunkční znaménko za uvozovku.

3. Do závorek se dávají části textu, které jsou do věty volně vloženy a nejsou její přímou součástí. V hladké sazbě se používají závorky oblé (), hranaté [] a výjimečně složené (svorky) {}. Dává-li se do závorek celá věta, sází se tečka uvnitř závorek, pokud je v závorce pouze část věty, sází se tečka až za závorku.

4. Spojovací čárka, spojovník (-) se používá jen k označení dělení slov nebo jako spojovací znaménko ve složených výrazech (chceme-li, Rimskij-Korsakov). Při dělení se sází těsně k poslednímu písmenu první části děleného slova. Při použití jako spojovací znaménko se sází bez mezer. (Praha 10-Strašnice, Slovník česko-anglický). Je-li nutno rozdělit slovo obsahující spojovník mezi dvě řádky, musí se na počátku nového řádku opět uvést značka spojovníku (slovník česko-|-anglický).

5. Pomlčka (–) naznačuje větší přestávku v řeči nebo od sebe výrazně odděluje části textu; významově je rovna čárce a dá se jimi oddělit i vložená část věty. Sází se s mezerou před a za pomlčkou. Nesmí jí začínat nová řádka (výjimku tvoří přímá řeč). Velmi často je chybně zaměňována se spojovníkem!

6. Tři tečky (…) nahrazují na začátku nebo na konci věty nevyslovený text, uprostřed věty nahrazují řeč vzrušenou, neplynulou. Tečky se sázejí přímo za poslední předcházející slovo, za nimi se vynechává jedna mezera (končí-li jimi věta, neukončuje se věta tečkou).

7. Apostrofem neboli odsuvníkem (’) se označuje vypuštění, odsunutí nějaké hlásky, zejména na konci slova (pad’ místo padl). Někdy se také apostrof používá k označení zkráceného letopočtu (rok ’98).

8. Značka pro paragraf (§) se sází bez tečky, před číslo, oddělena mezerou. Je-li značka vysázena za číslem (bez mezery), čte se jako číslovka řadová (23§ = dvacátý třetí paragraf).

9. Znak spojky et (&) se používá jen v cizojazyčných označeních, kde je obyčejně spojkou dvou jmen ve významu spojky „a“. Z obou stran se odděluje mezerami.

10. Hvězdička (*) a mečík (křížek; †) tedy znaménka pro narození a úmrtí se od letopočtu, popř. od jména oddělují mezerou (* 1926, † 1998).

11. Procento, promile (%, ‰) se oddělují od čísla mezerou. Sází-li se značka ihned za číslo, čte se pak jako číslovka násobná (23% = dvaceti tří procentní).

12. Stupeň (°) se sází buď s mezerou za číselný údaj, potom údaj čteme jako číslovku základní (10 °C = deset stupňů Celsia) nebo bez mezery, pak údaj čteme jako číslovku násobnou (12° pivo = dvanáctistupňové pivo).

13. Lomítko (/) se používá pro označení dělení v úsporných zápisech zlomků (1/4), fyzikálních jednotek (mol/l) a vžitý oddělovač částí různých specifických výrazů (školní rok 2000/2001, hledá se VŠ/SŠ). Sází se vždy z obou stran bez mezer.

 

Použitá literatura:

 

Autoři

Uvádějí se příjmení autorů následovaná iniciálami s tečkou; má-li jeden autor více iniciál, je vhodné tyto iniciály oddělit tzv. tvrdou mezerou (v MS Word Ctrl+Shift+mezera). Jednotliví autoři se oddělují čárkou, spojka „a“ se nepoužívá, za posledním autorem se píše dvojtečka, např.: Horack S. M., Kurill A. J.:

 

Periodikum se svazky

Následuje název časopisu formou zkratek (viz Chemical Abstract Service Source Index, výjimky viz dále) a pak se bez oddělení čárkou uvede kurzívou číslo svazku, normálním písmem číslo první stránky práce a letopočet v závorce, a citace se vždy zakončuje tečkou: Helv. Chim. Acta 73, 2263 (1990).

 

Periodikum bez svazků

Pokud časopis není členěn do svazků, uvádí se po názvu časopisu letopočet (kurzívou) a poté číslo první stránky práce:

Horack S. M., Kurill A. J.: Tetrahedron Lett. 1997, 27.

 

Článek v omezeně přístupném periodiku

Doplňuje se odkazem na Chemical Abstracts, odděleným středníkem:

Kameda N., Ando M., Igarashi R.: Nippon Kagaku Kaishi 6, 603 (1992); Chem. Abstr. 117, 89670 (1992).

 

Knihy

Název knihy je napsán vždy kurzívou a ukončen tečkou. Na konci citace je název vydavatele, místo a rok vydání. Pokud kniha nemá editora a cituje se jako celek, použije se této formy: Lowestein K. A.: Silicones. A Story of Research.Wiley, New York 1979.

Má-li kniha editora (editory) a jde-li o citaci jednoho z příspěvků (kapitol), použije se této formy (pokud se jedná o jednotlivou konkrétní informaci/údaj, lze použít místo čísla kapitoly číslo stránky): Guterr G., v knize: Catalytic Hydrogenation (Reddorf K., Bitter S., ed.), sv. II, kap. 7. Elsevier, Amsterdam 1985.