OBHAJOBA - struktura/PROSTOROVKA

Struktura obhajoby praktické maturitní práce
PROSTOROVÁ PRÁCE

  1 Úvod

  1. 1 - Stučný popis
           max. 10 vět, které stručně popíší zvolené (vybrané) téma
           Vymezení tématu - PROČ JSEM SE ROZHODLA PRÁVĚ PRO TUTO PRÁCI

   

  2 Hlavní část – obhajoba
  2. 1 - teoretický rozbor vlastní práce (důvody použití formálních prostředků) popis použitých formálních prostředků a materiálů v souvislosti se zpracováním tématu

  2. 2 - obrazová dokumentace – vývoj práce (od kreseb po fotografie, rukopisy, příklady nápadů, které se nezrealizovaly...)
   

  3 Závěr
  Závěrečné shrnutí
  3. 1 - vyzdvihnout vlastní pozitiva a přínos celé práce (udělalo to se mnou něco?)
  3. 2 - sebekriticky nahlédnout úskalí práce (co se nepovedlo, jak bych to udělala znovu - jinak? nebo stejně?
  3. 3 - pokusit se o srovnání - kritickou sebereflexi v souvislosti s konkrétním dílem, umělcem (vyhledat umělce-dílo a pokusit se o mentální konfrontaci)
  3. 4 - použitá literatura


  Předepsaný rozsah práce:
  - min. 2,5 normované strany (cca 30 řádků na str)

  - min. 3 obrazové přílohy

  PŘESNÉ DODRŽENÍ STRUKTURY OBHAJOBY (kapitoly, oddíly, pododdíly)!


Další poznámky k textové části obhajoby - maturitní práce: viz obhajoba reklamní kampaně